История

Първото българско училище в с. Белгун е открито през 1892 г. В настоящата сграда обучение се води от 25.09.1961 г. Тя е двуетажна и разполага с физкултурен салон. В училището се обучават ученици от с. Белгун, с. Септемврийци, с. Травник, с. Нейково. Разполага с оборудван компютърен кабинет, открита спортна площадка, училищен стол. В училището се обучават ученици от 1 до 7 клас при целодневна организация на учебния процес. За обучението и възпитанието на учениците се грижат правоспособни педагогически специалисти. За пътуващите ученици са осигурени безплатен транспорт и хранене. Училището е обявено за защитено и средищно.

Мисия

Изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Визия

Утвърждаване като модерно, съвременно, конкурентноспособно училище чрез осигуряване на качествена общообразователна подготовка на деца и ученици от I до VII клас, гарантираща продължаване на образованието им. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив и обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на общочовешкото достойнство.

Екип

Ръководство:

Веселина Пенкова Петрова - Директор


Педагогически персонал:

Ася Йорданова Анастасова – учител в начален етап

Бисерка Панчева Георгиева – старши учител в прогимназиален етап

Детелин Иванов Каменов - учител в група за целодневна организация на учебния ден в 1-4 клас

Иванка Филева Иванова–Колева – старши учител в прогимназиален етап

Йорданка Николова Цонкова - старши учител в прогимназиален етап

Людмила Георгиева Балтаджиева – Григорова - старши учител в начален етап

Снежана Антонова Петрова - старши учител в прогимназиален етап

Таня Григорова Томова - старши учител в начален етап

Веселина Янева Щерева - старши учител в начален етап

Доротея Георгиева Серафимова - учител в група за целодневна организация на учебния ден 1-4 клас

Николина Желева Бончева-Чезарова - старши учител в група за целодневна организация на учебния ден в -1-4 клас.

Веселина Пенкова Петрова - учител в група за целодневна организация на учебния ден в 1-4 клас


Непедагогически персонал:

Женя Николова Димитрова – счетоводител

Милена Златева Стоянова - чистач/хигиенист

Сашо Александров Радев - работник поддръжка/образователен медиатор


Обществен съвет:

Председател:  Иво Славов Георгиев

Членове: 

1. Николина Желева Бончева-Чезарова;

2. Сашо Александров Радев;

3. Айсел Орхан Демирова;

4. Ана Иванова Демирова;