Визия

Утвърждаване като модерно, съвременно, конкурентноспособно училище чрез осигуряване на качествена общообразователна подготовка на деца и ученици от I до VII клас, гарантираща продължаване на образованието им. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив и обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на общочовешкото достойнство.